Nämnder (19 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunala valberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Planledningsgruppen
Krisledningsnämndens arbetsutskott
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndare
Barn och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott